៤០+ រូបភាព នៃទិដ្ឋភាពជំរុំជនភាសខ្លួនខ្មែរយើង នៅតាមព្រំដែនថៃ តើមានបងប្អូនណានៅចាំឈ្មោះជំរុំភៀសខ្លួនទាំងនេះទេ?

រូបភាពទាំងនេះជាជ្រុងតូចមួយ កាលខ្មែរនិរាសព្រាត់ប្រាស់ បងប្អូនសាច់ញាតិ រត់ចោលភូមិ ស្រុក រត់ចាកចោលមាតុភូមិ នាអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ១៩៨០ ដល់ទសវត្សឆ្នាំ១៩៩០ ដោយសាតែសង្គ្រាម ហើយប្រទេសមួយដ៏តូចត្រូវបែងចែកគ្នាគ្រប់គ្រងជា៣ជា៤ចំណែក។

ជំរុំសាយធូ (site 2) សាយប៊ី (site B) ខាវអីដាង (Khao I Dang) ណងចាន់ (Nong Chan) តាទុំ (Ta Tum) រិទ្ធិសែន (Rithysen) សុខសាន/សាយអ៊ី(Site E) សាយអេច (Site 8) សាយឃេ (Site K) និង០០៧។ល។

តើមានបងប្អូនណានៅចាំឈ្មោះជំរុំភៀសខ្លួនទាំងនេះទេ? សូមមតិនៅក្នុង Comment ខាងក្រោម!